Преводи на документи

Официален превод – това е превод на официална бланка на фирмата, с положен печат и заверен от заклет преводач, подписал декларация, с която носи наказателна отговорност за верността на превода. Заклетият преводач е лице с много добри езикови умения и съответно образование и/или притежаващо необходимите сертификати, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор "Заверки и легализации" към МВнР, като преводачът е вписан към списъка на една или повече фирми, подписали договор с МвНР за извършване на официални преводи.

Легализиран превод – това е официален превод, който е и със заверка от сектор "Легализации и заверки" на Консулски отдел на МВнР на Република България

Основните преводи, които извършваме

Писмени преводи и локализация от/на български език към официалните езици на ЕС и други езици.

Удостоверение за раждане, Удостоверение за брак, Удостоверение за семенейно положение, Удостоверение за идентичност на имена, Свидетелство за съдимост, Съдебно решение, Деклариция, Нотариален акт, Банкова референция, Медицинско свидетелство, Кръщелно свидетелство, Удостоверение от Полицията, Кат, Диплома за средно образование, Диплома за висше образование, Приложение към диплома, Академична справка, Удостоверение от ВУЗ, Пълномощно, Удостоверение за професионална квалификация, Служебни бележки и други, Данъчна декларация, Извлечение от трудова книжка, Удостоверение за Военно оръжие